Cơ cấu nhân sự

Cơ cấu nhân sự

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT  TMC

1.CHỦ TỊCH HỒI ĐỒNG THÀNH VIÊN KIÊM GIÁM ĐỐC

 CAO ĐỨC TRUNG

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

Ks. HỨA ĐẠI PHƯỚC ĐỨC

3. TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN KIÊM KẾ TOÁN TRƯỞNG

BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH

4. QUẢN LÝ THI CÔNG CẢNH QUAN

Ks. NGUYỄN NHẠC

Ks. CAO VĂN TUẤN

5. QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ks. NGÔ QUANG TRUNG

Ks. NGUYỄN MINH ĐỨC

6. QUẢN LÝ TƯ VẤN THIẾT KẾ

Kts. TRẦN VĂN HIỆP

Kts. LÊ ANH TUÂN

CÁC NHÂN SỰ KHÁC CỦA TMC BAO GỒM

Ban cố vấn : 03 người

HĐQT/ Ban giám đốc 03 người

Tài chính kế toán 04 người

Văn phòng hành chính 02 người

Kế hoạch - kinh doanh 06 người

Kỹ thuật công trình 11 người

Cơ điện 04 người

Tài xế - thủ kho – bảo vệ 24 người