Cơ cấu nhân sự

Cơ cấu nhân sự

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT   TMC

1. Ông CAO ĐỨC TRUNG – GIÁM ĐỐC CÔNG TY
 • Năm sinh: 1973
 • DĐ: 0908 047 768.
2. Ông NGUYỄN QUYỀN - GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN
3.Ông Ks. HỨA ĐẠI PHƯỚC ĐỨC - PHÓ GIÁM ĐỐC.
4. TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN KIÊM KẾ TOÁN TRƯỞNG
 • BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH.
5. QUẢN LÝ THI CÔNG CẢNH QUAN
 • Ks.NGUYỄN NHẠC
 • Ks. CAO VĂN TUẤN
6. QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
 • Ks. NGÔ QUANG TRUNG
 • Ks. NGUYỄN MINH ĐỨC
7. QUẢN LÝ TƯ VẤN THIẾT KẾ.
 • Kts. TRẦN VĂN HIỆP
 • Kts. TRƯƠNG VŨ LONG
CÁC NHÂN SỰ KHÁC CỦA TMC BAO GỒM
 • Ban cố vấn : 03 người
 • HĐQT/ Ban giám đốc 03 người
 • Tài chính kế toán 04 người
 • Văn phòng hành chính 02 người
 • Kế hoạch - kinh doanh 06 người
 • Kỹ thuật công trình 11 người
 • Cơ điện 04 người
 • Tài xế - thủ kho – bảo vệ 24 người